SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE III D

 

Prowadząca: Nela Bielawska

 

Data: 26.04.2005r.

 

Miejsce: sala lekcyjna

 

Blok tematyczny: Mity i legendy

 

Temat dnia: Legenda o Warsie i Sawie

 

Zapis w dzienniku:

 

Warszawa i Wisła na mapie Polski.

Wyodrębnienie postaci i zdarzeń w legendzie pt. ,,Wars i Sawa”. Czytanie tekstu z podziałem na role z użyciem wyrazów dźwiękonaśladowczych. Indywidualne redagowanie opowiadania z wykorzystaniem ilustracji i zgromadzonego słownictwa.

Tworzenie melodii do piosenki Sawy.

Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe liczb w zakresie 10000.

Syrena – obrysowanie szablonu, wyklejanie kolorowym papierem - wydzieranka.

 

Umiejętności kluczowe

 

Uczeń:

- czyta cicho ze zrozumieniem

 

Umiejętności szczegółowe

 

Uczeń:

- zna zabytki i główne obiekty Warszawy,

- rozwiązuje krzyżówkę,

-wskazuje na mapie kierunki geograficzne, bieg Wisły i jej dopływy, Bałtyk, położenie miast: Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk,

- wie, co to jest źródło i dopływ,

- rozumie znacznie słowa „legenda”,

- wyodrębnia postaci w legendzie,

- wyszukuje odpowiedni fragment tekstu,

- czyta tekst z podziałem na role z użyciem środków onomatopeicznych,

- określa nastrój utworu,

- porządkuje ilustracje zgodnie z kolejnością wydarzeń,

- zna budowę opowiadania,

- opowiada legendę,

- redaguje spójną wypowiedź na dany temat,

- właściwie poznaje i określa nastrój w muzyce,

- potrafi zaimprowizować melodię do krótkiego wiersza,

- śpiewa piosenkę,

- odczuwa przywiązanie do tradycji i dumę ze stolicy Polski,

- dokonuje analizy i rozwiązuje zadania z treścią,

- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10000,

- rozumie pojęcia: o tyle więcej, o tyle mniej,

- porządkuje liczby w kolejności malejącej,

- obrysowuje szablon,

- wykleja kolorowym papierem postać syreny

 

Edukacje: środowiskowa, polonistyczna, matematyczna, muzyczna, plastyczna

 

Metody pracy: rozmowa, praca z tekstem, metoda ćwiczeń, problemowa, działalność praktyczna

 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, indywidualna zróżnicowana

 

Środki dydaktyczne: krzyżówka, ilustracje zabytków i obiektów Warszawy, mapa fizyczna Polski, tasiemka niebieska, wyrazy na kartonikach, teksty legendy, płyta CD z nagraniem utworu pt. ,,Cztery pory roku” Vivaldiego, instrumenty perkusyjne (bębenek, talerze, trójkąt), gazety, folia, ilustracje do legendy, słownictwo pomocnicze do opowiadania, karty pracy z ed. polonistycznej (po trzy dla każdego ucznia do wyboru), liczby zapisane na kartonikach do rachunku pamięciowego, karty pracy – treść zadania, zadanie w podręczniku „Ja, Ty – My’’, szablony syreny, wzór pracy

 

 

 

Przebieg zajęć:

 

I Część wstępna

1.Stworzenie sytuacji poznawczej – rozwiązanie krzyżówki z podwójnym hasłem: ,,Wisła”, „Syrena”. Pierwszy człon hasła uczniowie odgadują wpisując do krzyżówki odpowiednie wyrazy (znaczenie wyrazów podaje nauczyciel). Jeżeli chodzi o drugi człon krzyżówki, uczniowie odgadują poszczególne hasła, wyszukują na tablicy odpowiednie ilustracje (obiekty i zabytki Warszawy), umieszczają podpisy pod nimi, wpisują hasła do krzyżówki.

 

a) - Jedna z barw narodowych.                                                C  Z  E  R  W  I  E  Ń

    - Warszawa jest nią dla Polski.                                            S  T  O  L   I   C A

    - Nasza stolica.                                                                        W  A  R  S   Z A  W  A

    - Godło naszego kraju.                                                         O  R  Z  E  Ł

    - Nasza Ojczyzna.                                                             P  O  L  S  K A

b) –Tam startują i lądują samoloty.                                     L  O  T  N  I  S   K  O

    - W centrum Warszawy.                                                                      R Y  N  E  K

    - Siedziba prezydenta.                                            B  E  L  W  E  D  E  R

    - Znajduje się na Starym Mieście.                                            Z  A  M  E  K

    - Stoi na Placu Zamkowym.                                            K  O  L  U  M  N A

    - Pałac na wodzie.                                                                               Ł  A Z  I   E  N  K  I

 

2. Podanie tematu i celów zajęć.

 

II Część główna

3.Praca z mapą – uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania, wskazują na mapie Polski kierunki geograficzne, bieg Wisły, położenie dużych miast leżących nad Wisłą, dopływy prawobrzeżne i lewobrzeżne umieszczając na mapie kartoniki z napisami w odpowiednich miejscach, Wisłę zaś oznaczają niebieską tasiemką.

4.Nawiązanie do tematu zajęć, wyjaśnienie pojęcia - „legenda”.

5.Praca z tekstem.

   a) Czytanie tekstu przez nauczyciela po wcześniejszym postawieniu pytań.

   b) Omówienie – redagowanie odpowiedzi na pytania (wypowiedzi uczniów).

- Kto występuje w legendzie?

- Gdzie mieszkał Wars?

- Dlaczego Wars popłynął na ratunek Sawie?

- Co syrena Sawa podała Warsowi?

- Jak zakończyła się historia?

6.Opracowanie tekstu – czytanie z podziałem na role z zastosowaniem środków onomatopeicznych.

   a) Ciche czytanie tekstu przez uczniów – zaznaczenie fragmentu opisującego rzekę w chwili, gdy rybak płynął do syreny.

   b) Głośne odczytanie fragmentu tekstu („Ledwo odbił od brzegu … nie mógł go dogonić”)

c) Wypowiedzi dzieci na temat: Jak wyglądała rzeka?, Co działo się na łodzi?, Co czuł Wars, gdy walczył z żywiołem?, Jak można określić nastrój tego fragmentu? (groźny, przerażający, budzi niepokój, strach, czuć zbliżające się niebezpieczeństwo).

d) Słuchanie muzyki - Vivaldi „Cztery pory roku” (6,11) i określanie, który fragment ilustruje nastrój grozy (pierwszy – dźwięki niskie, szybkie tempo, niespodziewane pauzy).

 

 

e) Wypowiedzi uczniów na temat: Jak przeczytać tekst, aby tak jak w muzyce odczuć napięcie przed zbliżającym się niebezpieczeństwem?

f) Dokładne ustalenie sposobu czytania fragmentu i przydział ról (Kto występuje w tym fragmencie, co się dzieje?) – ekspresja słowno – muzyczna.

     -wybór rybaka Warsa,

   -burza – stukanie palcami w ławkę, modulacja głoski „sz” – deszcz, klaśniecie i uderzenie o ławkę – piorun,

    -błyskawice – przedłużona wymowa głosek „s”, „sz”, szelest papierem,

    -wicher – zaakcentowanie wyrazów „porwę”, „strzępy”, modulacja głoski „u”,

     -fale – przedłużona wymowa samogłosek, wyrazista artykulacja,

g) Ustalenie sposobu czytania początku utworu (spokojnie, łagodnie, pogodnie) i wybór narratora.

h) Próba utworzenia melodii do słów syreny i wybór Sawy (śpiew z trójkątem – indywidualny i zbiorowy).

i) Ustalenie sposobu czytania zakończenia utworu – fragment wierszowany czyta narrator jak bajkę, końcowe pytanie czytają chłopcy, odpowiedź – dziewczynki.

j) Czytanie tekstu z podziałem na role z zastosowaniem opracowanych środków onomatopeicznych. Ewentualne powtórzenie. Ustna ocena pracy dzieci.

 

                                   PRZERWA ŚNIADANIOWA

 

7.Ustalenie kolejności ilustracji znajdujących się na tablicy zgodnie z następującymi wydarzeniami w legendzie.

8.Zwrócenie uwagi na budowę opowiadania (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i przyporządkowanie ilustracji częściom budowy opowiadania.

9.Ustne opowiadanie legendy na podstawie ilustracji i zgromadzonego słownictwa.

10.Śpiew piosenki „Na lewo most, na prawo most”

11.Indywidualne redagowanie opowiadania.

     Praca zróżnicowana w III poziomach: I – samodzielne redagowanie wypowiedzi,

                                                                  II – dokończenie opowiadania,

                                                                 III – uzupełnienie tekstu z lukami

12.Odczytanie kilku prac z różnych poziomów.

13.Zebranie prac do sprawdzenia.

 

                                   PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA

 

14.Rachunek pamięciowy.

     Przyporządkowanie umieszczonym na tablicy kartonikom z liczbami, po wykonaniu odpowiednich działań w pamięci, karteczek z wynikami tych działań.

 

    1100                          8500                             6300                       4000                         5760

   o 230 większa         o 1000 mniejsza             o 608 większa        o 500 mniejsza         o 40 większa

 

    9000                         2800                         2200

   o 5000 mniejsza       o 200 większa          o 300 mniejsza

 

    Odwrócenie karteczek i odczytanie hasła: ROZWIĄZUJEMY ZADANIA

 

15.Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe liczb w zakresie 10000.

Ø     Zadanie 1

Wisła ma 1047 km długości, Narew jest o 563 km krótsza od Wisły, a Bug jest o 288 km dłuższy od Narwi. Jaka jest łączna długość rzek?

 

- zapoznanie z treścią zadania,

- analiza zadania, ustalenie danych i szukanych,

- podanie rozwiązania (ustnie i za pomocą formuły matematycznej),

- rozwiązanie zadania na tablicy,

- zapisanie rozwiązania do zeszytu (samodzielne uzupełnienie wyników działań),

- sprawdzenie

 

Ø     Indywidualne rozwiązanie zadania 1 s.114 z podręcznika ,,Ja, Ty- My”

 

- odczytanie treści zadania,

- analiza,

- ustne ustalenie rozwiązania,

- indywidualne rozwiązanie,

- odczytanie w celu sprawdzenia

 

                                 PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA

 

16.Wykonanie pracy plastycznej – „Syrena”.

     a) pokaz wzoru pracy,

     b) ustalenie planu pracy:

        -obrysowanie szablonu,

        -wyklejanie kolorowym papierem postaci syreny

     c) Ocena prac według wcześniej przyjętych kryteriów (dokładność i estetyka wykonania.

 

c) Część końcowa

17.Ewaluacja zajęć.

18. Podsumowanie i ocena pracy uczniów.